دومين دوره اعضای منتخب هیئت مدیره: از سال 1396-1394

105 

دكتر سيد غلامرضا اسلامي

سمت: رئیس انجمن

رشته تحصیلی: دكتراي معماري

مرتبه علمی: استاد دانشگاه تهران پرديس هنرهاي زيبا دانشكده معماري

 

109 

دكتر محمدكاظم حسن‌وند

سمت: نایب رئیس انجمن

رشته تحصیلی: دكتراي آفرينش‌هاي هنري در رشته نقاشي

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر

 

 113

اعظم اصلاني سنجدري

سمت: دبیر و خزانه دار انجمن

رشته تحصیلی: كارشناسي ارشد پژوهش هنر

مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما –رودهن و دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 

 

 101

دكتر اميراشرف آريانپور كاشاني

رشته تحصیلی: دكتراي موزيكولوژي

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده هنر و معماري

 

 

 114

دكتر زهرا رهبرنيا

رشته تحصیلی: دكتراي پژوهش هنر

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه الزهرا دانشكده هنر

 

20

رامين حاجيان فرد

رشته تحصیلی: دكتراي تمدن اسلامی و جهان/ هنر اسلامی

مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي

 

 28

سيد ميثم مطهري

رشته تحصیلی: دكتراي مطالعات تئاتر

مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده هنر و معماري

 

26 

ليلا طباطبايي يزدي

رشته تحصیلی: دانشجوي دكتراي هنر اسلامي

مدرس دانشگاه سوره و دانشگاه علم و فرهنگ

 

4

مهدیه‌سادات شاهمرادی

رشته تحصیلی: کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي

مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي

اعضاي بازرسان:

 

11

مژگان فدائي

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- هنر اسلامي

 

25 

لطف الله كارگري آريان

رشته تحصیلی: دانشجوي دكتراي هنر اسلامي

 

 

7 

امير نعيمي

كارشناسي ارشد پژوهش هنر

رشته تحصیلی: مدرس دانشگاه پیام نور واحد شهرری