اعضاء افتخاری

 

201 

دکتر علی اصغر محکی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

 

202 

دكتر سيدمحمد فدوي

مرتبه علمی: دانشیار هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی- پژوهش هنر

 

203 

دکتر علیرضا طاهری

مرتبه علمی: دانشیاردانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

رشته تحصیلی: فوق دکترا تاریخ هنر، دکترای سینما و سمعی بصري، دکترایتاریخ هنر و دکترایباستانشناسی

 

 114

دکتر زهرا رهبرنیا

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه الزهرا دانشكده هنر

رشته تحصیلی: " دكتراي پژوهش هنر"

 

 204

دکتر محمدجواد مهدوی نژاد

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه تربیت مدرس دانشكده هنر

رشته تحصیلی: دکتری معماری

 

206 

دکتر سیدیحیی اسلامی

مرتبه علمی: استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

رشته تحصیلی: دکتری معماری

 

205

دکتر شهرام گیل آبادی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: " دكتراي پژوهش هنر"