ضوابط پذیرش مقاله

نشریه مقاله‌های تحقیقاتی مرتبط با فلسفه، تازیخ و نقد هنر را طبق ضوابط ذیل می‌پذیرد:

- مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (Research Articles) باشند.

- نشریه از پذیرش ترجمه، گزارش، یادداشت و مقاله‌های مروری (Review Articles) معذور است.

- مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریة دیگری چاپ شده باشند یا همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشند.

- مقاله‌ها به زبان فارسی و یا انگلیسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبانها باشند.

- مسؤولیت مطالب مطرح شده در مقاله‌ها برعهده نویسنده یا نویسندگان است.

- مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله‌ها آزاد است. مقاله‌ها و ضمیمه‌های آن‌ها در دفتر مجله باقی می‌ماند و بازگردانده نخواهد شد.

- مقاله‌ها پس از تایید داوران و تصویب هیأت تحریریه چاپ می‌شوند.