راهنمای نویسندگان

مقاله‌ها باید به ترتیب دارای بخش‌های ذیل باشند:

- صفحة اول شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبة علمی و نام مؤسسه و یا محل اشتغال.(چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد؛ عنوان طرح پژوهشی یا رساله به همراه نام نویسندگان، استاد راهنما و دانشگاه مربوطه نیز در صفحة اول درج گردد)

تبصره - ارسال نامه درخواست چاپ و تأییدیه استاد راهنما- نویسنده همکار، همراه مقاله الزامی است.

تبصره: نام نویسنده یا نویسندگان به جز صفحه عنوان در صفحات بعدی مانند چکیده و مقدمه و متن درج نشود.

- چکیده فارسی حدود 250 کلمه (شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوع مقاله، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه) و چکیده انگلیسی حدود 500 کلمه باشد.

- کلید واژه‌ها شامل 4 تا 6 کلمه.

- مقدمه شامل طرح موضوع، اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله.

- متن مقاله شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری.

- تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند.

- پی‌نوشت‌ها شامل معادل‌های انگلیسی و توضیحات ضروری دربارة اصطلاحات و مطالب مقاله، به ترتیب شماره‌گذاری شده در انتهای متن، قبل از فهرست منابع مشخص می‌شوند.

- عنوان جدول بالا سمت راست و مأخذ آن در زیر، سمت چپ آورده شود؛ عنوان تصویر، پایین سمت راست و مأخذ، زیر عنوان درج گردد. 

 

شیوة درج منابع:

- فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده درج شود.

- در متن مقاله به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه)

- فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار)، عنوان کامل کتاب، نام مترجم یا مصحّح، نام ناشر، محل انتشار.

مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد شمارة نشریه، شمارة صفحه‌های مقاله در نشریه.

- عکس‌ها، تصاویر، نمودارها و جدول‌ها در حداقل تعداد ضروری، با کیفیت مناسب DPI 300 با فرمت TIF یا JPG و با اشاره به منبع استفاده و به ترتیبی که در مقاله به آن‌ها اشاره شده تهیه شوند.

- مقاله‌ها حداکثر 6000 کلمه و با احتساب تمام بخش‌های مقاله 15 صفحه باشد.

- مقاله‌ها باید در محیط Word در قطع A4 در سامانه مجله بارگذاری شود.

- متن مقاله: باتماماطلاعات: عکس،متن،نقشه و تصاویر، در هر صفحه 32 سطر، با قلم B-Nazaninاندازه 12 وTimes New Roman اندازه 11 تنظیم گردد.