درباره نشریه

صاحب امتیاز: انجمن علمی هنر اسلامی ایران

مدیر مسئول: دکتر سید علامرضا اسلامی

سردبیر: دکتر زهرا رهبرنیا

مدیر اجرایی :فاطمه بلاش