مدارك عضويت

1-     تكميل فرم عضويت

2-     تصوير شناسنامه

3-     تصویر کارت ملی (پشت و رو)

4-     يك قطعه عكس

5-   تصویر فیش واریزی به حساب جاری بانک تجارت شعبه ارديبهشت كد 187 به شماره
135869694 به نام" انجمن علمی هنر اسلامي ايران

6-     تصوير دانشنامه یا گواهی تحصیلی ، درجه علمي هنري يا رتبه مربوط