انواع و شرايط عضويت

1-     عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته هنر اسلامي و رشته‌هاي وابسته مانند " تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر- پژوهش هنر- صنايع دستي- فلسفه هنر- هنرهاي تجسمي- مرمت اشيا فرهنگی و آثار تاريخی..." باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

2-     عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور شاغل باشند.

3-     عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي هنراسلامي و رشته‌هاي وابسته به تحصيل اشتغال دارند.

4-     عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي هنرهاي اسلامي و رشته هاي وابسته به آن حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

5-     اعضاي مؤسساتي (حقوقي)

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1- مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

 

   هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق  

   عضويت پرداخت خواهدكرد.

حق عضويت ساليانه اعضاي پيوسته: مبلغ پنجاه هزار تومان

حق عضويت ساليانه اعضاي وابسته و دانشجويي: مبلغ سي هزار تومان

 

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

 

عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1- استعفاي كتبي

2- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.