مقدمه

به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي هنر ناب اسلامی- ایرانی و توسعه كمي وكيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به هنرهاي اسلامي، انجمن علمي هنراسلامي ايران تشكيل شده است.