اهداف

اهداف انجمن عبارت هستند از:
1. هويت بخشي و توسعه بينش هنري هنرمندان؛
2. تشويق به برپايي و تاسيس موزه‌ها، كتايخانه‌هاي تخصصي هنري و مراكز اسناد هنري؛
3. حضور فعال در مجامع و تشكل‌هاي ملي و بين المللي هنرهاي اسلامي و تشكيل گروه‌هاي تخصصي جهت هماهنگي در مديريت و برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي اجرايي؛
4. پيشنهاد تعيين شاخص‌هاي هنري و معيارهاي ارزيابي آثار؛
5. ارزيابي سالانه شاخص‌هاي هنري در كشور و پيش‌بيني رشد‌آن؛
6. شناسايي و معرفي هنرمندان و پيش‌كسوتان هنرهاي اسلامي، ايراني و جهاني از طريق برگزاري همايش و بزرگداشت، ترجمه و انتشار آثار آنان؛
7. كمك به ايجاد شناسنامه آثار هنري، ثبت آثار و توجه به حق ثبت (copy right)؛
8. ارتقاء آثار هنري با هويت و متناسب با زندگي امروز؛
9. سازمان‌دهي اطلاعات هنري بنياني در مورد ارزش‌ها، اصول و آثار در حوزه‌ هنرهاي اسلامي و كمك به تدوين تاريخ هنرهاي اسلامي و ملي؛
10. بازتعریف هنر اسلامی و ایرانی و کشف لایه¬های پنهانی آن؛ و
11. شناسایی و شناساندن ظرفیت¬های درخشان هنر شیعی.