گروه نشانه شناسی هنر اسلامی

از الگوهای بسیار مورد توجه مطالعات فرهنگ و هنر، نشانه­شناسی است که این مهم البته در هنر اسلامی بنا به شکل­گیری در بسترهای متفاوت تاریخی و جغرافیایی، می­تواند حائز رتبه بشمار آید.