گروه مطالعات راهبردی و نوآوری در هنر اسلامی

از جمله نیازهای هنر اسلامی در جهان امروز، اراده الگوهایی روزآمد است که با اقتضائات کنونی و مظاهر زندگی معاصر مطابقت نماید. این گروه در پی مطالعاتی است که بتواند بر اساس بسترهای فاخر گذشته، طرحی نو در عرصه هنر اسلامی بیفکند. مطالعات راهبردی یکی از دغدغه¬های بسیار مهم هنر اسلامی خاصه هنر ایران اسلامی است که بنا دارد مطالعات پژوهشگران را به سوی تولیدات بیش از پیش کارآمد و کاربردی هدایت نماید