گروه عرفان و فقه هنر اسلامی

تبیین مسائل فقهی هنر که از دیرباز تاکنون در میان اصحاب دین، فرهنگ و هنر مورد بحث بوده و هست. این مسئله امروزه باید با مطالعات سنجیده، مبتنی بر متون دینی و شرایط روزآمد مورد بررسی واقع شود. تا حجّت بر همگان اعم از هنرمند مسلمان و مخاطب مردمی روشن گردد.