پژوهش

تشکیل گروه­های تخصصی بخش محتوایی با شناسایی و جایابی هر یك از ایشان در گروه مربوطه، برقراری هماهنگی لازم میان گروه­ها و برگزاری جلسات انفرادی و مشترک، تدوین سیاست­ها و اولویت­های پژوهشی شش ماهه و یکساله انجمن و ارائه به ریاست برای ابلاغ به سایر اجزا زیر نظر مدیر پژوهش.