روابط عمومی

انجام کلیه اقدامات لازم برای معرفی انجمن و رایزنی لازم با نهادهای هم راستای هنر اسلامی و مرتبط با اهداف انجمن زیر نظر مدیر روابط عمومی.

 

مدیر روابط عمومی:

Kiashemshaki1

زهرا کیاشمشکی

دانشجوی دکترای پژوهش هنر