انتشارات

راه اندازی، مدیریت و اجرای امور انتشارات انجمن با هدف انتشار کتب تخصصی و دریافت مجوز فعالیت نشریه علمی با مرتبه علمی پژوهشی زیر نظر شخص مدیر انتشارات.

 

مدیر انتشارات:

5

فاطمه بلاش

کارشناسی ارشد-پژوهش هنر

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای قزوین