اهدای لوح تقدیرانجمن علمی به رضاکوچک زاده

با عنایت به اهداف عالی انجمن های علمی، من جمله شناخت، مشارکت و حمایت از دستاوردهای پیشروی رشته های تخصصی تحت سیاستهای وزارت عتف ، انجمن علمی هنر اسلامی رصد اتفاقات مهم در عرصه هنرهای اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است.
در این رابطه هیات مدیره انجمن علمی هنر اسلامی ایران، نمایشگاه #به روایت نسخه_خوانان را بهانه قرار داد، تا قدردان تلاش شایسته و پژوهش خستگی ناپذیر هنرمند گرامی جناب آقای رضا کوچک زاده در زمینه پدیداوری مجموعه آثار و فرهنگ های توصیفی نسخه شناسی شبیه نامه های تعزیه ، باشد و تقدیر نامه ای را تقدیم ایشان نماید.
امید است هنرمندان گران مایه و همه اندیشمندان و فعالان هنر اسلامی، قله های موفقیت را پشت سر گذاشته و در ساختن فردای بهتر ایران عزیز سهیم شوند.
این لوح تقدیر توسط دکتر میثم مطهری به نمایندگی از هیات مدیره انجمن در محل نمایشگاه واقع در خانه هنرمندان ایران در شامگاه بیست و شش شهریور تقدیم رضا کوچک زاده گردید.