مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده "انجمن علمی هنر اسلامی ایران " (نوبت اول) به شماره ثبت 48723 و شناسه ملی

بدینوسیله از اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 15 و جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که راس ساعت 16 روز دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۸ در محل خیابان فردوسی، خیابانسرهنگ سخایی، پردیس باغ ملی دانشگاه هنر، پژوهشکده هنر تشکیل خواهد شد حضور یابند.

دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

- اصلاح و الحاق مواردی به مفاد اساسنامه

دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

  1.  انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان
  2.  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور میباشد.